Skatalogowanych zabytków: 11265
Zarejestruj się

Lokalizacja

Współrzędne GPS (zapis dziesiętny): 51.6295, 15.5198

Użytkownicy współtworzący opis i dane obiektu

Irena BestrzyńskaZbójcerz z Witkowa

Witków

Województwo:lubuskie
Powiat:żagański
Gmina:Szprotawa
Rodzaj obiektu:Zamek

Stan obecny

Wieża pozostaje obecnie w rękach prywatnych i .... niestety... niszczeje! Właściciel próbuje od kilku lat ją sprzedać, lecz na razie z żadnym skutkiem, ponieważ wyznaczył zbyt wysoką cenę (aktualnie, już po obniżeniu - 590.000 PLN). wprawdzie obiekt jest tego wart, ale przyszły właściciel musi zainwestować wielokrotność tej sumy, aby przywrócić go do życia.

\\\"Reanimacja\\\" musi też objąć naprawienie wielu błędów konserwatorskich, jakie popełniono w latach osiemdziesiątych.
To ostatnie na szczęście jest o tyle ułatwione, że większość architektonicznych detali i elementów kamiennych, które dawniej zdobiły elewacje, uporządkowano, oznaczono i złożono w piwnicy, czy raczej lochu, znajdującym się pod budynkami wieży i oficyny, a stanowiącym jedną całość.

Historia

Wieża w Witkowie jest jedną z najlepiej zachowanych średniowiecznych siedzib rycerskich na ziemi lubuskiej.

Założenie pełniące funkcję obronnego dworu rycerskiego powstało na przełomie XIV i XV wieku. Składało się ono z wieży mieszkalnej, towarzyszącej oficyny, dziedzińca, wału i fosy. Budynki wraz z dzie­dzińcem były otoczone murem kamiennym, którego większe fragmenty zachowały się od strony wschodniej - wjazdowej. Pozostałe są widoczne jedynie w partii fundamentowej.

Wieża mieszkalna została zbudowana z kamienia narzutowego uzupełnionego cegłą, na planie zbliżonym do kwadratu o wymiarach 10,75 x 11,10 m. Jest to podpiwniczony bu­dynek o trzech kondygnacjach nadziemnych, nakryty dachem czterospadowym pokrytym gontem. Wejście do przyziemia znajduje się w południowo-wschodniej ścianie wieży. Na piętro prowadzą zadaszone schody. Na elewacji wschodniej przetrwały fragmenty szesna­stowiecznych, sgraffitowych boniowań. W piwnicach zachowały się najstarsze sklepienia - kolebkowe, pochodzące z XIV-XV wieku, a w przyziemiu sklepienia kolebkowo-krzy­żowe i kolebkowe z lunetami, datowane na XVI stulecie. Wyższe partie budynku posiada­ją stropy. Na drugiej kondygnacji, w południowo-zachodnim pomieszczeniu znajdują się gotyckie polichromie przedstawiające scenę Ukrzyżowania, Walkę św. Jerzego, datowane na 2. ćw. XV wieku, ponadto św. Krzysztofa, Piotra i Pawła oraz tematy świeckie, wyko­nane w XVI wieku.

Badania architektoniczne pozwoliły wyróżnić trzy fazy budowy i rozbudowy wieży. Z najstarszą fazą jest związana budowla kamienna, bryłą nawiązująca do obecnej postaci. W przyziemiu charakteryzowała się ona małymi prostokątnymi oknami o ceglanych obra­mieniach, a na wyższej kondygnacji wysokimi i wąskimi otworami. Z tego okresu pocho­dzi sklepienie kolebkowe piwnicy i ceglane portale umieszczone w północno-wschodniej ścianie. W okresie późnogotyckim (faza druga) zmieniano układ okien, na piętrze pierw­szym, w miejscu jednego z otworów okiennych, wykonano szeroką arkadę prowadzącą na wykusz. W okresie renesansu, obejmującym trzecią fazę przekształceń wieży, zmieniono wysokość kondygnacji oraz układ okien. W oknach i portalach wstawiono renesansową kamieniarkę, elewację pokryto sgraffitem. Badania porównawcze pozwoliły ustalić, że wy­strój kamieniarski obramień otworów okiennych i wejściowych został wykonany w rene­sansowym warsztacie Franciszka Bahra z Chojnowa. W XVIII wieku nad parterem zało­żono sklepienia, a w XIX wybudowano schody prowadzące do piwnic, a następnie nakry­to je sklepieniem kolebkowym.

W XX wieku na terenie założenia obronnego były prowadzone badania archeologiczne i architektoniczne: w 1978 roku przez Edwarda Dąbrowskiego, a w latach 1983-1986 przez Reinera Sachsa. Badania potwierdziły czternastowieczną metrykę budowli. Stwier­dzono również, że wieżę wzniesiono na ruszcie dębowym. Zarejestrowano kilka faz pod­wyższania otoczenia budynku przy pomocy gruzu budowlanego, pochodzącego z kolej­nych jego przebudowań, odpadków gospodarczych czy nawiezionej w tym celu ziemi. Znaleziska materialne, jak kamyk do gry, sprzączka zdobiona rytami, główki figurek gli­nianych - interpretowane jako gwizdki na psy, ceramika kamionkowa typu ,,Dreihausen", monety poświadczają wysoką pozycję społeczną właścicieli obiektu.


Opis

Protokół komisji cesarskiej, spisującej 1 października 1581 r. urbarz dób witkowskich stwierdza, że wieża ma trzy piętra i jest otoczona mokrą fosą i murem obwodowym bronionym czterema bastejami.
Z opisu z 17. Listopada 1683 r., dowiadujemy się, że wspomniane 4 basteje miały wyborne pokoje, obecnie jednak dwie są w stanie kompletnej ruiny, w jednej znajduje się kuchnia, w drugiej jedna izba nadająca się do zamieszkania, z trzema zepsutymi oknami i dość dobrym piecem.

Inne

Krzyżacy z Witkowa!

Jest to bardzo niewielki ślad, ot imię śląskiego rycerza, który został jednym ze znaczniejszych dowódców krzyżackich w wielkiej wojnie Polski z Zakonem Krzyżackim, nazwanej później "wojną trzynastoletnią - 1454-1466. Jest ono znane w historii tej wojny, ale o samej postaci niewiele wiadomo.
Zwał się Caspar v.Warnsdorff, znany w latach 1446-1462 i pochodził z Witkowa (Wittgendorf) pod Szprotawą (Sprottau). Wraz z bratem Nickelem, znanym dwa lata dłużej, posiadali też wieś Leszno Górne (Oberleschen). Obaj bracia znaleźli się w wojsku zaciężnym, poprowadzonym przez książęta żagańskie Balthasara i Rudolpha na wojnę Zakonu Krzyżackiego z Polską. Weszli tym samym w skład licznych przedstawicieli szlachty śląskiej i czeskiej, która wspierała Krzyżaków już od bitwy pod Grunwaldem w 1410 r.

Nickel Warnsdorff był w latach 1454-57 (lub nieco dłużej) zaciężnym krzyżackim i dowódcą roty. Wraz z Oldrzychen Czerwonką brał udział w rozmowach na temat spłaty zadłużenia krzyżackiego, prowadzonych z Rutgerem v.Birken, rajcą i burmistrzem toruńskim (1447-71 r.). Od 1 lipca do 26 października 1456 r. Nickel był wymieniany kilkakrotnie jako jeden z ważniejszych dowódców a także w związku z finansowymi rozliczeniami Wielkiego Mistrza.

Jednak to nie jedyni rycerze z rodu v.Warnsdorffów, którzy znaleźli się w czasie wojen polsko-krzyżackich na Pomorzu. W bitwie pod Grunwaldem walczyli bowiem w latach 1410-1411, pośród masy śląskiego rycerstwa - Franz v.Warnsdorff właściciel Witkowa i Gościszowa (Giessmansdorff) pod Bolesławcem wraz ze swym bratem Nickelem. Po bitwie Nickel dostal się do polskiej niewoli, a Franz, jako jeden ze specjalnych wysłanników Wielkiego Mistrza Heinricha v.Plauen i tzw. "znamienity gość Zakonu", uczestniczył w pertraktacjach ze stroną polską w sprawie rozejmu, niekorzystnych aspektów pokoju toruńskiego i zapłaty okupu za jeńców. Wszyscy jeńcy krzyżaccy (w tym także zaciężni, a więc i Nickel v.Warnsdorff) zostali spisani i następnie uwolnieni, po warunkiem stawienia się w Krakowie 29 września 1410 r. Zakon zobowiązał się zapłacić królowi polskiemu sumę 100 tysięcy kóp czeskich groszy za uwolnienie wszystkich jeńców, cały też czas prowadził rokowania w sprawie rozejmu i form odszkodowania. Rokowania prowadzono na wyspie wiślanej pod Toruniem. W dniu 20 grudnia 1410 r. czterech wziętych pod Grunwaldem rycerskich jeńców, zobowiązało się w Krakowie, pisemnie, do zapłacenia sumy wyznaczonego okupu: 100-200 kóp groszy czeskich i dostarczenia po 1 pancerzu i po 2 kusze. Ponieważ na dokumencie nie ma żadnych pieczęci rycerskich, można wysnuć wniosek, że okup został zapłacony, a pieczęcie zwrócone rycerzom. Jednym z nich był "Niclos? de Warnsdorff , który zapłacił za swe uwolnienie 150 kop groszy. Powrócił on wraz ze swym bratem na Śląsk, gdzie żyli jeszcze przez wiele lat.

Tekst pochodzi z niepublikowanej monografii rodu v.Warnsdorff.

Małgorzata Stankiewicz, Wrocław, 2011

Komentarze

Aby skomentować obiekt, zaloguj się. Jeżeli nie masz jeszcze konta w serwisie, zarejestruj się.

Marek Kujawarok i 2 miesiące temu
Ośmieliłem się zaprezentować Twe zdjęcie Zbójcerzu na naszym FP na FB... Dziękuję!